RegulaminRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Każda osoba, od chwili rozpoczęcia korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez undertow.pl Łukasz Lipiński oraz LASKO IT Łukasz Lasko, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
 4. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych Regulamin.
 5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu .HTML lub .PDF).
 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług w Serwisie, pod odnośnikiem „Regulamin”.
 7. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi Regulamin w formacie PDF (trwały nośnik) na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w postaci papierowej na adres podany przez Użytkownika.

§ 2 Definicje

Pojęciom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

 1. „Dane Uwierzytelniające” – dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika wobec Dostawcy z wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu;
 2. „Dostawca” – dostawca usług płatniczych, inny niż Usługodawca;
 3. „Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. „Blog” – blog internetowy (tj. zbiór artykułów i innych materiałów) prowadzony i prezentowany przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 5. „Konto Użytkownika Zarejestrowanego” – przydzielona danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usługi.
 6. „Rachunek” – rachunek płatniczy lub inna równoważna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego;
 7. „Pomoc” – wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Usług, w szczególności informacje dotyczące procedury rejestracji Użytkowników w Systemie Informatycznym. Pomoc może mieć charakter odrębnego dokumentu (np. w ramach podstrony Serwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcja wyświetlana przy wypełnianiu formularzu rejestracyjnego);
 8. „Prawo Autorskie” – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm);
 9. „Serwis” – funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: www.mbdo.pl. W ramach Serwisu funkcjonuje w szczególności Blog oraz świadczona jest Usługa;
 10. „System Informatyczny” – system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu;
 11. „Treść Serwisu” – wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym materiały własne Usługodawcy, jak również materiały dostarczone przez podmioty trzecie i prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, bez względu na formę zapisu danych materiałów (np. tekst, zdjęcie, materiały multimedialne). W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, iż Wypowiedzi oraz Dane do Systemu Informatycznego wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu;
 12. „Umowa” – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej Usługi, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie;
 13. „Usługa” – usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu;
 14. „Usługodawca” – undertow.pl Łukasz Lipiński (adres siedziby: Gdańsk 80-282, ul. Srebrniki 5b) REGON: 22061188 oraz LASKO IT Łukasz Lasko (adres siedziby Gdynia, ul. Powstania Wielkopolskiego, nr 107B), REGON: 364619039, adres poczty elektronicznej: kontakt@mbdo.pl, serwis internetowy: mbdo.pl;
 15. „Użytkownik” – każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający powszechnie dostępne strony Serwisu lub korzystający z Bloga. Pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się również „Użytkownika Zarejestrowanego”;
 16. „Użytkownik Zarejestrowany” – każdy podmiot, który zarejestrował się w Serwisie dla potrzeb korzystania z Usługi zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 17. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę;

§ 3 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
 2. usługę WWW – usługa polegająca na udostępnianiu na indywidualne i wyraźne żądanie Użytkownika danych lub informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL. Usługa WWW obejmuje w szczególności:
  1. możliwość przeglądania powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. stron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
 3. usługę MobileBDO – zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania).
 4. W ramach świadczenia Usługi MobileBDO Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu funkcjonalności służące:
 5. ułatwieniu zarządzania przewozami odpadów oraz ograniczeniu dostępu do systemu BDO dla Użytkownika do minimum ktore jest niezbędne do wykonania konkretnych zadań, którymi sa Przewoz odpadów oraz ich odbiór;
 6. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników (tj. nie wymaga rejestracji w Serwisie). Każdy Użytkownik może przeglądać powszechnie dostępne strony Serwisu.
 7. Korzystanie z Usługi MobileBDO możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
 8. Usługa WWW świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.
 9. W ramach Usługi MobileBDO Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania odpłatnie z szeregu funkcjonalności Serwisu.
 10. Usługodawca uprawniony jest do świadczenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie.

§ 4 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym może być firma lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę ze względów technicznych (np. awaria Systemu Informatycznego).
 4. Umowa o świadczenie Usługi MobileBDO zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji Użytkownika w Serwisie, tj. uzyskania przez Użytkownika statusu Użytkownika Zarejestrowanego (zgodnie z § 5 Regulaminu) na czas nieokreślony.
 5. Umowa o świadczenie Usługi MobileBDO może zostać rozwiązana lub rozwiązana przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Usługodawcę na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu.
 6. Zawarcie Umowy związanej z rejestracją Użytkownika w Serwisie zostaje każdorazowo potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej.

§ 5 Rejestracja Użytkownika

 1. W celu korzystania z Usługi MobileBDO konieczna jest uprzednia rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie obejmuje następujące kluczowe kroki:
  1. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie. W szczególności Użytkownik podaje: proponowany unikalny adres poczty elektronicznej, login oraz hasło; w pozniejszym czasie rowniez tokeny BDO.
  2. Użytkownik składa oświadczenia woli wymagane do zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi MobileBDO poprzez własnoręczne zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w formularzu. Niezłożenie wymaganych oświadczeń przez Użytkownika powoduje przerwanie procedury rejestracji.
  3. po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony Serwisu z potwierdzeniem rejestracji, z zastrzeżeniem ppkt 2.d poniżej,
  4. w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik zaproponował adres poczty elektronicznej wykorzystywany już w procesie rejestracji innego Konta, System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o ponowne zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej,
  5. Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu wiadomości elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu potwierdza swoją rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.
  6. niepoprawne wprowadzenie tokenow autoryzacyjnych BDO uniemożliwi poprawne działanie systemu.
 3. Szczegółowe instrukcje związane z procedurą rejestracji określone zostały w Pomocy. Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w Pomocy.
 4. W chwili zakończenia procedury rejestracji Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 5. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkowania Zarejestrowanego za pomocą przydzielonego mu loginu i hasła. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Pomocy. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany hasła dostępu do Konta Użytkownika Zarejestrowanego, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
 6. Użytkownik Zarejestrowany nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać osobie trzeciej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu i hasła.
 7. Za udostępnienie przez Użytkownika loginu lub hasła innej osobie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 6 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

 1. W związku z korzystaniem z Usług, każdy z Użytkowników (w tym Użytkownik Zarejestrowany) zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
  3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług, bezpośrednio lub pośrednio, do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,
  5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do:
  1. zweryfikowania, przed wykorzystaniem Oprogramowania, czy zgodnie z umowami (regulaminami) wiążącymi go z Dostawcą może wykorzystywać Oprogramowanie w celu automatycznego ściągnięcia Danych, a jeżeli jest to niezbędne, do uzyskania stosownych zgód Dostawcy na wykorzystanie Oprogramowania,
  2. przestrzegania warunków licencji na Oprogramowanie.
 3. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik:
  1. oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji,
  2. wyraża zgodę na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi Wypowiedziami wprowadzonymi przez innych Użytkowników, w tym wszelkimi komentarzami, wypowiedziami, ocenami, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmiot odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych do zamieszczanych przez Użytkownika Wypowiedzi,
  3. przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu mogą być mu prezentowane przez Usługodawcę wszelkiego rodzaju materiały reklamowe, informacyjne, promocyjne (w tym banery reklamowe, reklamy kontekstowe), w tym również prezentowane równocześnie z wprowadzonymi przez Użytkownika Wypowiedziami; ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu wprowadzone przez Użytkownika Wypowiedzi mogą zostać opatrzone różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również od podmiotów trzecich.

§ 7 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi MobileBDO, ze skutkiem natychmiastowym poprzez:
  1. usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu, albo
  2. złożenie Usługodawcy przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług MobileBDO.
  3. środki za rozpoczęty okres rozliczeniowy nie zostana zwrocone
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. powyżej, usunięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego Konta Użytkownika Zarejestrowanego, traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego opisany został w Pomocy.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. powyżej, wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w dowolnej formie niebudzącej wątpliwości co do jego treści oraz dostarczone w jakikolwiek skuteczny sposób np. dostarczone osobiście przez Użytkownika Zarejestrowanego, przesłane kurierem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie samodzielnie usunie Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi MobileBDO z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO rozumie się w szczególności:
  1. rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego lub ponawiające się naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego,
  2. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności (w tym praw do ochrony danych osobowych), prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników),
  3. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
  4. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
  5. likwidacji Serwisu, lub też zaprzestania lub zamiany zakresu lub charakteru świadczenia Usług,
  6. brak logowania Użytkownika do Usługi MobileBDO przez ponad 24 kolejne miesiące.
 5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika Zarejestrowanego (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji).
 6. W przypadku rozwiązana Umowy o świadczenie Usługi MobileBDO, następuje usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego, w tym usunięcie wszystkich Danych.

§ 8 Treść Serwisu

 1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne oraz Pomoc służą wyłącznie celom informacyjnym.
 2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, w tym informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie powinny być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie wskazano inaczej.
 3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.

§ 9 Zakaz Działań Bezprawnych

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu Informatycznego w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Danych lub Wypowiedzi.
 2. Usługodawca nie sprawdza, nie rozpowszechnia, ani w żaden sposób nie wykorzystuje Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w ramach Usługi MobileBDO. W ramach Usługi MobileBDO wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany decyduje o wykorzystaniu wprowadzonych przez siebie Danych, w ramach poszczególnych funkcjonalności Usługi MobileBDO.
 3. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w tym przechowywać lub analizować w ramach Usługi MobileBDO, jakichkolwiek danych i informacji nienależących do Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności danych dotyczących osób trzecich.

§ 10 Warunki Techniczne

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika urządzeniem końcowym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. zastosowanie przeglądarek Firefox 35 lub nowszej, Chrome 50 lub nowszej, Cookies oraz SSL,
 2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach na urządzeniu Użytkownika zainstalowane mogą zostać:
  1. pliki Cookies.
 3. Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768 oraz wyższych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Serwisu i świadczonych Usług na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu obsługującego System Informatyczny lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu bądź potrzebą zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa Systemu Informatycznego. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zawieszenie lub ograniczenie dostępności Serwisu lub Usług trwało możliwie jak najkrócej.
 5. Przy korzystaniu z Usługi MobileBDO Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego na danym urządzeniu.

§ 11 Własność Intelektualna

 1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a dobra te chronione są przepisami Prawa Autorskiego.
 2. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, są chronione przepisami Prawa Autorskiego. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie) oraz Wypowiedzi wprowadzonych przez innych Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Prawa Autorskiego.
 4. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek określony w przepisach Prawa Autorskiego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Serwisu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów, programów komputerowych w oparciu o stosowną umowę licencji).

§ 12 Polityka Prywatności

 1. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym zasady ochrony danych osobowych, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z ochroną ich danych osobowych, zostały opisane przez Usługodawcę w Polityce Prywatności (www.mbdo.pl/polityka-prywatnosci.html).

§ 13 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu.

§ 14 Reklamacje i Pozasądowe Sposoby Dochodzenia Roszczeń i Rozwiązywania Sporów

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ Usługa odnosi się do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o czym konsument został poinformowany i wyraził zgodę akceptując Regulamin.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy o Usługę MobileBDO bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością poczty elektronicznej na adres: kontakt@kontomierz.pl.
 3. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja może zostać złożona:
  1. w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Usługodawcy obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
  2. ustnie – osobiście do protokołu w każdej jednostce Usługodawcy obsługującej klientów lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 544 475,
  3. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@mbdo.pl.
 5. Użytkownik jest zobowiązany udzielić Usługodawcy wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Użytkownika reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie wyjaśnienia powinny być przekazywane w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 Dni Roboczych, termin ten może być wydłużony do 35 Dni Roboczych, przy czym w takim przypadku Usługodawca wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną.
 8. W przypadku Użytkowników będących konsumentami mają oni również prawo do wystąpienia do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie wyniku rozpatrzonej przez Usługodawcę Reklamacji (szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/ lub każdej ją zastępującej).
 9. W przypadku wystąpienia sporu z Usługodawcą, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.
 10. W rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest Rzecznik Finansowy.
 11. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji Usługi można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Powód będący Użytkownikiem może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania bądź sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§ 15 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2020 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż tydzień od poinformowania Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkownika Zarejestrowanego o zmianach, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu (informacja widoczna przy kolejnym logowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie) lub w komunikacie wysłanym każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na adres poczty elektronicznej.
 5. Do dnia poprzedzającego określony przez Usługodawcę dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Sprzeciw lub wypowiedzenie powinny zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie konieczne jest doręczenie Usługodawcy sprzeciwu lub wypowiedzenia przed upływem terminu. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem, sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Brak sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem jest równoznaczny wyrażeniu zgody na zmiany i na wejście ich w życie w terminie określonym przez Usługodawcę.
 6. Prawem właściwym do wszystkich relacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (w tym w zakresie Umowy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 9. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu, bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą odbywa się z wykorzystaniem Serwisu lub poczty elektronicznej.
 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.